Over de Tafel

In augustus 2012 vond bij Huizinge een aardbeving plaats die veel onrust en onzekerheid veroorzaakte in Noordoost Groningen. De schok bracht een indrukwekkende reeks aan onderzoeken op gang rondom de gaswinning in Groningen. Bijvoorbeeld naar de kracht en het aantal aardbevingen en de schade die zij kunnen veroorzaken. Maar ook bogen deskundigen zich over de toekomst van het gebied boven het Groningen-veld.

In opdracht van de provincie Groningen ging de commissie Meijer op zoek naar manieren om het perspectief van het gaswinningsgebied te verbeteren. De commissie presenteerde in het najaar van 2013 een rapport met maatregelen die de negatieve effecten van gaswinning moeten compenseren. Die plannen kwamen tot stand in overleg met bewoners, ondernemers, overheden en NAM. Ze zijn gericht op veiligheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling en staan in het rapport Vertrouwen in een duurzame toekomst (PDF-document).

De leden van de commissie Meijer stelden ook vast dat het vertrouwen in de Rijksoverheid en de NAM onder inwoners van Noordoost Groningen ver te zoeken is. Om dit vertrouwen te herstellen stelde de commissie voor een dialoogtafel op te richten, waar de verschillende belangen en invalshoeken rond gaswinning worden besproken en met elkaar in balans worden gebracht.

Om deze Tafel vorm te geven is aan Jacques Wallage en Pieter van Geel gevraagd een plan te maken. Op 30 januari 2014 hebben zij hun advies “Aan tafel!“(PDF-document) gepresenteerd. Daarin beschrijven zij onder meer de gewenste werkwijze van de Tafel en welke mensen/organisaties kunnen aanschuiven. Een belangrijk uitgangspunt is dat de regie voor ontwikkelingen deels in het gebied komt te liggen. De Dialoogtafel is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Tegelijkertijd is op 17 januari 2014 tussen Rijk, provincie Groningen en 9 gemeenten een akkoord gesloten Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen (PDF-document), waarin afspraken zijn gemaakt over compenserende maatregelen voor de negatieve gevolgen van de gaswinning. De NAM onderschrijft die afspraken. Het totale pakket is voor een periode van 5 jaar geschat op 1,2 miljard euro. In het akkoord is een essentiële rol weggelegd voor de Dialoogtafel bij de vormgeving en uitwerking van de plannen.

Naar aanleiding van de evaluatie van de Tafel medio 2015 door onderzoekers van de RuG en de reacties daarop van de tafeldeelnemers is tijdens de vergadering op 3 september besloten dat de dialoog een nieuwe vorm krijgt. Lees het nieuwsbericht hierover en de  toelichting op wat deze nieuwe vorm inhoudt.